Borika.hu - Zenés képeslap Borikától - képeslapküldés
   2024. április 22.  Csilla

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

1. Az adatkezelõ személye és tevékenysége
A jelen Tájékoztatóban ("Tájékoztató") meghatározott adatkezelések tekintetében az adatkezelõ Smart Data Network Korlátolt Felelõsségû Társaság (székhely: 1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 10.; cégjegyzékszám: 01-09-306141; adószám: 26177870-2-42; e-mail: info@borika.hu; a továbbiakban: "Adatkezelõ").
Az Adatkezelõ Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság.
Az Adatkezelõ a tevékenységét az Európai Unió és Magyarország jogszabályai hatálya alatt végzi. Az adatkezelésre elsõsorban az Európai Unió általános adatvédelmi rendelete vonatkozik (Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történõ védelmérõl és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezésérõl; továbbiakban: "GDPR").

2. A Tájékoztató hatálya, az érintett
Jelen Tájékoztató hatálya kizárólag az Adatkezelõ azon tevékenységére terjed ki, amelyek során természetes személyek adatainak kezelésére kerül sor. Jelen Tájékoztató hatálya a www.borika.hu weboldalra ("Weboldal") terjed ki.
A GDPR alapán személyes adat az azonosított vagy azonosítható természetes személyre ("érintett") vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényezõ alapján azonosítható.

3. Az adatkezelés célja és jogalapja
Az Adatkezelõ adatkezelésének célja a Weboldal szolgáltatásainak (képeslap- és zeneküldés) nyújtása, és az érintettek számára reklámozás. Az adatkezelés célja ezen belül a regisztráció, az adatok tárolása, a szolgáltatások nyújtása, igények kezelése, reklámozás.
Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása. Az Adatkezelõ az érintettek adatait kizárólag az érintett adatszolgáltatása alapján, az érintett hozzájárulása alapján kezeli. A hozzájárulás önkéntes, az érintett a hozzájárulását a regisztrációval, adatai megadásával, a jelen tájékoztató elfogadásával adja meg. Az érintett a hozzájárulását bármikor visszavonhatja.
Az Adatkezelõ az adatokat az érintettõl veszi fel.

4. Az adatok köre, az adatkezelés folyamata
Az Adatkezelõ az érintettek alábbi adatait kezeli: név, e-mail cím.
Az Adatkezelõ az érintettnek kiküldött reklámokkal kapcsolatban kezeli azt az adatot, hogy az érintett mely reklámokat nyitja meg, melyekre kattint rá. Az adatkezelés a reklámozáshoz kapcsolódik. Az adatokat az Adatkezelõ felhasználja további reklámok küldéséhez, annak meghatározására, hogy az érintettnek milyen reklámokat küldjön, a 3.4. pont szerinti profilalkotás során.
Amennyiben az érintett képet vagy zenét akar küldeni ismerõsének, megadja a nevét, e-mail címét, majd kiválasztja a küldendõ tartalmat, megírja az üzenetet. A küldés feltétele, hogy az érintett hozzájáruljon a jelen tájékoztató szerinti adatkezeléshez. Az érintett megadja annak a személynek az e-mail címét, akinek küldeni kívánja a tartalmat. Ezt az adatot az adatkezelõ törli.

5. Reklámozási célú adatkezelés
Az adatkezelõ elsõdleges tevékenysége reklámozás. Az Adatkezelõ az adatbázisát abból a célból építi, hogy az érintettek számára reklámot küldjön. Az Adatkezelõ szolgáltatását az érintettek ingyenesen veszik igénybe, ennek feltétele a regisztráció. Az Adatkezelõ az érintettnek rendszeresen küld reklámot, egészen addig, amíg az érintett a hozzájárulását nem vonja vissza.

6. Adattovábbítás, adatfeldolgozás
Az Adatkezelõ személyes adatot csak akkor továbbít harmadik személy részére, ha ahhoz az érintett egyértelmûen - a továbbított adatkör és az adattovábbítás címzettje ismeretében - hozzájárult, vagy az adattovábbításra az Adatkezelõnek megfelelõ jogalapja van.
Az Adatkezelõ a tevékenysége ellátásához jogosult adatfeldolgozót igénybe venni. Az adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az Adatkezelõvel kötött szerzõdés, és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni. Az Adatkezelõ ellenõrzi az adatfeldolgozók munkáját. Az adatfeldolgozók további adatfeldolgozó igénybe vételére csak az Adatkezelõhozzájárulásával jogosultak. Az Adatkezelõ az általa igénybe vett adatfeldolgozók adatait közzéteszi.

7. Adatbiztonság, hozzáférés az adatokhoz
Az Adatkezelõ gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatbiztonság követelményének érvényesülését biztosítják. Az Adatkezelõ az általa kezelt adatokat az irányadó jogszabályoknak megfelelõen tartja nyilván, biztosítva, hogy az adatokat csak azok a munkavállalók, és egyéb az Adatkezelõ érdekkörében eljáró személyek ismerhessék meg, akiknek erre munkakörük, feladatuk ellátása érdekében szükségük van. Az Adatkezelõ érdekkörében eljáró valamennyi személy kizárólag azon adatok megismerésére jogosult, amely kezelése szükséges a megnevezett személy munkakörének ellátáshoz. A megnevezett személyek az adatokat kötelesek bizalmasan kezelni.

8. Technikai adatok és cookie-k kezelése
Amennyiben az érintett meglátogatja a Weboldalt, a Weboldalhoz kapcsolódó rendszer automatikusan rögzíti a felhasználó számítógépének IP-címét, a látogatás kezdõ idõpontját, illetve egyes esetekben - a számítógép beállításától függõen - a böngészõ és az operációs rendszer típusát. Az így rögzített adatok egyéb személyes adatokkal nem kapcsolhatók össze. Az adatok kezelése kizárólag statisztikai célokat szolgál.
A cookie-k lehetõvé teszik a Weboldal számára, hogy felismerje a korábbi látogatókat. A cookie-k az Adatkezelõt, mint a Weboldal üzemeltetõjét segítik a Weboldal optimalizálásában, abban, hogy a Weboldal szolgáltatásait a felhasználók szokásának megfelelõen alakítsa ki. A cookie-k alkalmasak továbbá arra, hogy
- megjegyezzék a beállításokat, így nem kell azokat a felhasználónak újra rögzítenie, ha egy új oldalra lép,
- emlékeznek a korábban bevitt adatokra, ezért azokat nem kell újra begépelni,
- elemzik a honlap használatát annak érdekében, hogy az így nyert információk felhasználásával végrehajtott fejlesztések eredményeként az a lehetõ legnagyobb mértékben a felhasználó elvárásai szerint mûködjön, a felhasználó könnyen megtalálja a keresett információt, és
- figyelemmel kísérik hirdetéseink hatékonyságát.
Amennyiben a Weboldalon az Adatkezelõ külsõ webes szolgáltatások segítségével jelenít meg különféle tartalmakat, az néhány olyan cookie tárolását eredményezheti, melyeket nem az Adatkezelõ felügyel, így nincs befolyása arra, hogy ezek a weboldalak, illetve külsõ domainek milyen adatokat gyûjtenek. Ezen cookie-król az adott szolgáltatásra vonatkozó szabályzatok adnak tájékoztatást.
A felhasználó beállíthatja webes keresõjét úgy, hogy elfogadjon minden cookie-t, elutasítsa mindet, vagy értesítse a felhasználót, ha cookie érkezik a gépére. A beállítási lehetõségek általában a böngészõ "Opciók" vagy "Beállítások" menüpontjában találhatók.
Az angol nyelvû www.aboutcookies.org weboldalon található részletes tájékoztató szintén segít a különbözõ böngészõkben történõ beállításokban

9. Az adatkezelés idõtartama
Az Adatkezelõ minden esetben törli az adatokat, ha az érintett a hozzájárulását visszavonja, kéri az adatok törlését, vagy tiltakozik az adatkezelés ellen.
Az Adatkezelõ emellett törli az adatokat, ha azokra már nincs szükség abból a célból, amelybõl azokat az Adatkezelõ kezelte. Az Adatkezelõ törli az adatokat akkor is, ha az jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, vagy a törlést bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

10. Adatvédelmi incidensek kezelése
Adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. Az Adatkezelõ az adatvédelmi incidenst haladéktalanul bejelenti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínûsíthetõen nem jár kockázattal az érintettek jogaira és szabadságaira nézve. Az Adatkezelõ az adatvédelmi incidenseket nyilvántartja, az adott incidenshez kapcsolódó intézkedésekkel együtt. Ha az incidens súlyos (azaz vélhetõen magas kockázattal jár az érintett jogaira és szabadságaira nézve), az Adatkezelõ indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensrõl.

11. Az érintettek jogai
Tájékoztatás (hozzáférés). Az érintettnek joga van ahhoz, hogy az adatainak kezelésérõl tájékoztatást kapjon. Az Adatkezelõ az érintettet az adatok felvételekor tájékoztatja az adatkezelésrõl, emellett a jelen Tájékoztató bármikor elérhetõ az érintett számára. Az érintett az adatkezelés folyamán bármikor teljes körû tájékoztatást kérhet az adatai kezelésérõl. Az érintett kérheti, hogy az Adatkezelõ az adatok másolatát bocsássa a rendelkezésére.
Helyesbítés. Az érintett kérheti, hogy az Adatkezelõ a rá vonatkozó pontatlan adatokat helyesbítse, a hiányos adatot kiegészítse.
Törlés, hozzájárulás visszavonása. Az érintett bármikor visszavonhatja az adatai kezeléséhez adott hozzájárulását, kérheti az adatai törlését. Az Adatkezelõ a törlést csak akkor tagadja meg, amennyiben az adatkezelés jogszabályon alapul, vagy az adatkezelés szükséges jogi igények elõterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
Korlátozás. Az érintettnek jogában áll az adatkezelés korlátozását kérni, az alábbi esetekben:
a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az idõtartamra vonatkozik, amely lehetõvé teszi, hogy az adatkezelõ ellenõrizze a személyes adatok pontosságát;
b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
c) az adatkezelõnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények elõterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
d) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az idõtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelõ jogos indokai elsõbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények elõterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekébõl lehet kezelni.
Tiltakozás. Amennyiben az adatkezelés az Adatkezelõ, vagy harmadik fél jogos érdekének érvényesítésén alapul, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen. Ebben az esetben az adatkezelõ a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelõ bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítõ erejû jogos okok indokolják, amelyek elsõbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények elõterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történõ kezelése ellen.
Adathordozhatóság. Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelõnek továbbítsa, feltéve, hogy az adatkezelés automatizált módon történik. Az érintett jogosult arra, hogy - ha ez technikailag megvalósítható - kérje a személyes adatok más adatkezelõhöz történõ közvetlen továbbítását.
Az Adatkezelõ az érintettet a kapcsolatfelvétellel egyidejûleg tájékoztatja az adatok kezelésérõl. Kérésre az Adatkezelõ a jelen Tájékoztatót az érintett rendelkezésére bocsátja, továbbá a Társaság honlapján is elérhetõvé teszi. Az érintett számára elérhetõ a jelen, részletes Tájékoztató is, amelynek tényére és elérhetõségére az Adatkezelõ az érintett figyelmét felhívja. Az Adatkezelõ rendelkezésére bocsátja a jelen Tájékoztató alapján készített, a legfõbb adatvédelmi szabályokat tartalmazó tájékoztatót.
Az érintett a jogai gyakorlására irányuló kérelmet az 1. pontban megjelölt elérhetõségek valamelyikén eljuttathatja az Adatkezelõhez. Az Adatkezelõ a kérelmet haladéktalanul megvizsgálja, döntést hoz a kérelem teljesítésérõl, és megteszi a szükséges intézkedéseket. Az Adatkezelõ a megtett intézkedésekrõl egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. A tájékoztatás minden esetben tartalmazza az Adatkezelõ által megtett intézkedést, vagy az érintett által kért tájékoztatást. Amennyiben az Adatkezelõ a kérelem teljesítését elutasítja (nem teszik meg a kérelem teljesítéséhez szükséges intézkedéseket), a tájékoztatás tartalmazza a megtagadás jogalapját, indokait, és az érintett jogorvoslati lehetõségeit.
Az Adatkezelõ a kérelem teljesítését nem köti díj fizetéséhez, a költségek megtérítéséhez.
Amennyiben a kérelem benyújtásának körülményei, módja miatt nem bizonyos, hogy a kérelem az érintettõl származik, az Adatkezelõ kérheti, hogy a kérelmezõ igazolja jogosultságát, vagy a kérelmet olyan módon terjessze elõ, hogy a jogosultság egyértelmûen megállapítható legyen.
Az Adatkezelõ minden olyan címzettet tájékoztatnak a helyesbítésrõl, törlésrõl vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erõfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelõ tájékoztatja e címzettekrõl.
Az érintett a jogainak sérelme esetén kérheti, hogy az Adatkezelõ a jogellenes adatkezelést szüntesse meg, az adatkezelést, az érintett kérelmének elutasítását vizsgálja meg. Az Adatkezelõ az érintett ilyen irányú panaszát minden esetben kivizsgálja, és annak eredményérõl az érintettet tájékoztatja.
Az érintettek a panaszaikat jelenthetik az 1.1. pontban meghatározott elérhetõségeken.
Az érintett panaszával fordulhat közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) is.
Az érintett jogosult jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulni. Az Adatkezelõ az érintettet kérelemre részletesen tájékoztatja a per elbírálására hatáskörrel és illetékességgel rendelkezõ bíróságról, a perindítás lehetõségérõl.

2018.06.17.

Korábbi adatkezelési tájékoztató
© 2007-2024 borika.hu  I  E-mail: info@borika.hu  I  média  I  felhasználási feltételek  I  adatkezelés