Borika.hu - Zenés képeslap Borikától - képeslapküldés
   2022. június 30.  Pál

Adatkezelési szabályzat

1. Bevezetés

A szolgáltató, mint adatkezelõ (adatkezelõ: Smart Data Network Korlátolt Felelõsségû Társaság; székhelye: 1149 Budapest, Angol utca 38), magára nézve kötelezõnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

A borika.hu címen elérhetõ szolgáltatás adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülõ adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetõk a http://borika.hu oldal legalján az Adatkezelés linken.

A szolgáltató fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellõ idõben értesíti közönségét.

Amennyiben felhasználónknak olyan kérdése lenne, mely jelen közleményünk alapján nem egyértelmû, kérjük írja meg nekünk, és kollégánk megválaszolja kérdését.

A szolgáltató elkötelezett partnerei és felhasználói személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A szolgáltató a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

A szolgáltató az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelõvel szemben megfogalmazott, és betart. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

* Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében ("Általános Adatvédelmi Rendelet" vagy "GDPR")
* 1992. évi LXIII. törvény - a személyes adatok védelmérõl és a közérdekû adatok nyilvánosságáról (a továbbiakban Avtv., adatvédelmi törvény);
* 2001. évi CVIII. törvény - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggõ szolgáltatások egyes kérdéseirõl (Eker. tv.);
* 2008. évi XLVIII. törvény - a gazdasági reklámtevékenység alapvetõ feltételeirõl és egyes korlátairól (Grt.).
* 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 65. § (3) Nem vezet adatvédelmi nyilvántartást a Hatóság arról az adatkezelésrol, amely a) az adatkezelovel munkaviszonyban, tagsági viszonyban, óvodai nevelésben való részvételre irányuló, tanulói vagy tanulószerzodéses jogviszonyban, kollégiumi tagsági viszonyban vagy - a pénzügyi szervezetek, közüzemi szolgáltatók, elektronikus hírközlési szolgáltatók ügyfelei kivételével - ügyfélkapcsolatban álló személyek adataira vonatkozik

Nem minosül elektronikus hírközlési szolgáltatásnak a tartalomszolgáltatás, vagy ilyen tartalom felett szerkesztõi ellenõrzést gyakorló szolgáltatás.

2. Definíciók

1. személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megõrzi e minõségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthetõ azonosíthatónak, ha õt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetõleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemzõ tényezõ alapján azonosítani lehet;
2. hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelõ tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körû vagy egyes mûveletekre kiterjedõ - kezeléséhez;
3. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
4. adatkezelõ: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
5. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely mûvelet vagy a mûveletek összessége, így például gyûjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzõk (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is;
6. adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetõvé teszik;
7. nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetõvé teszik;
8. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
9. adatzárolás: az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott idõre történõ lehetetlenné tétele;
10. adatmegsemmisítés: az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
11. adatfeldolgozás: az adatkezelési mûveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a mûveletek végrehajtásához alkalmazott módszertõl és eszköztõl, valamint az alkalmazás helyétõl;
12. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezet, aki vagy amely az adatkezelõ megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi;
13. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelõvel vagy az adatfeldolgozóval;
14. harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.

3. Alapelvek a szolgáltató adatkezelése során

Személyes adat akkor kezelhetõ, ha

a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
b) azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete elrendeli.

Cselekvõképtelen és korlátozottan cselekvõképes kiskorú személy nyilatkozatához a törvényes képviselõjének hozzájárulása szükséges, kivéve azon szolgáltatás részeket, ahol a nyilatkozat a mindennapi életben tömegesen elõforduló regisztrációt céloz, és különösebb megfontolást nem igényel.

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak.

Csak olyan személyes adat kezelhetõ, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

Személyes adat csak megfelelõ tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhetõ.

Az érintettet - egyértelmûen, közérthetõen és részletesen - tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényrõl, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyérõl, az adatkezelés idõtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetõségeire is.

A kezelt személyes adatoknak meg kell felelniük az alábbi követelményeknek:

a) felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes;
b) pontosak, teljesek és ha szükséges idõszerûek;
c) tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

Korlátozás nélkül használható, általános és egységes személyazonosító jel alkalmazása tilos.

A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különbözõ adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

Személyes adat (beleértve a különleges adatot is) az országból - az adathordozótól vagy az adatátvitel módjától függetlenül - harmadik országban lévõ adatkezelõ vagy adatfeldolgozó részére akkor továbbítható, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy azt törvény lehetõvé teszi, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, illetõleg feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelõ szintû védelme. Az EGT-államokba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha a Magyar Köztársaság területén belüli adattovábbításra kerülne sor.

4. A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme és idõtartama

A szolgáltató a borika.hu címen elérhetõ portáljával kapcsolatos adatkezelések önkéntes hozzájáruláson alapulnak. Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének megõrzését, továbbítását jogszabályok teszik kötelezõvé, melyrõl külön értesítjük közönségünket.

Felhívjuk a szolgáltató részére adatközlõk figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlõ kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

1. A borika.hu honlap látogatóinak adatai

Az adatkezelés célja: a honlap látogatása során a szolgáltató a szolgáltatás teljesítése, mûködésének ellenõrzése, és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggõ szolgáltatások egyes kérdéseirõl szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

A kezelt adatok köre: a látogatás dátuma és idõpontja, IP cím, idõpont, operációs rendszer, böngészõ típusa, képernyõ felbontása, az elért tartalom és az elõzõleg látogatott tartalom címe.

Az adatkezelés idõtartama: a honlap megtekintésétõl számított 3 nap.

A www.borika.hu címen elérhetõ honlap html kódja a szolgáltatótól független, külsõ szerverrõl érkezõ és külsõ szerverre mutató hivatkozásokat tartalmaz.

Külsõ szerver segíti a honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését (Google Analytics).

Ezen adatok kezelésérõl az adatkezelõ tud felvilágosítást nyújtani.

Elérhetõsége: www.google.com/analytics

Szintén külsõ szolgáltató végzi a hirdetések kiszolgálását. Az ezzel kapcsolatos adatkezelésekrõl a hirdetési szolgáltató (Google AdSense) tud felvilágosítást adni a http://www.google.com/adsense címen található elérhetõségeken.

A Google AdSense érdeklõdésen alapuló hirdetéseinek testre szabását és lemondását a következõ címen kezdeményezheti: http://www.google.hu/ads/preferences/

A szolgáltató, illetve a megjelölt külsõ szolgáltatók a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyeznek el és olvasnak vissza. Ha a böngészõ visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelõ szolgáltatónak lehetõsége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatásai során elmentett adatait a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépérõl, illetve letilthatja böngészõjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészõk Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, cookie vagy süti megnevezéssel van lehetõség.

A külsõ szolgáltatók a felhasználói szokások mérésével, valamint a hirdetések kiszolgálásával kapcsolatosan, információgyûjtés céljából ún. webjelzõket (web beacons) is használnak. A webjelzõk funkciója hasonló, mint a sütiké, de ezek letiltására nincs lehetõség a böngészõkben.

2. Borika.hu szolgáltatás igénybevétele

A Borika.hu portál szolgáltatása regisztráció útján érhetõ el a felhasználók számára. Regisztráció a képeslapküldéssel történik meg.

Az adatkezelés célja: a felhasználó azonosítása és egymástól való megkülönböztetése.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggõ szolgáltatások egyes kérdéseirõl szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §-a, valamint a gazdasági reklámtevékenység alapvetõ feltételeirõl és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése.

A kezelt adatok köre: felhasználói e-mail cím, név, dátum, a felhasználó számítógépének felbontása, böngészojének típusa.

Az adatkezelés idotartama: a szolgáltatás igénybevételétõl a felhasználó adatainak törlése iránti kérelméig.

Nyilvánosságra hozatal: a felhasználó által megadott adatok nem nyilvánosak.

A személyes adatok módosítására, törlésére az info@borika.hu email címen kérhetõ, amit a szolgáltató 3 munkanapon belül teljesíteni köteles.

3. Egyéb adatkezelések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekrõl az adat felvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, az adatvédelmi biztos illetoleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetõleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti az adatkezelõt.

Az adatkezelõ a felhasználóra vonatkozó személyes adatokat kizárólag törvény rendelkezése, vagy a felhasználó hozzájárulása alapján közöl harmadik személyekkel.

Az adatkezelõ a hatóságok részére - amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte - személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

4. A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága

A szolgáltató számítástechnikai rendszerei és más adatmegorzési helye a székhelyén, valamint szerver hoszting szolgáltatójánál találhatók meg.

Az adatkezelõ a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhetõ (rendelkezésre állás);
b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
c) változatlansága igazolható (adatintegritás);
d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága)
legyen.

A szolgáltató olyan mûszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelmérõl, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkezõ kockázatoknak megfelelõ védelmi szintet nyújt.

A szolgáltató az adatkezelés során megõrzi

a) a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
b) a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
c) a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

A szolgáltató és partnereinek informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tûz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezetõ támadások ellen. Az üzemeltetõ a biztonságról szerverszintu és alkalmazásszintû védelmi eljárásokkal gondoskodik.
Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerzõdés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektõl megvédendõ a szolgáltató megtesz minden tõle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetové teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenorzését is.

5. Jogorvoslati lehetõségek

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezelésérõl, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével - törlését az adatfelvételénél jelzett módon, illetve ügyfélszolgálata útján.
Az érintett kérelmére a szolgáltató, mint adatkezelõ tájékoztatást ad az általa kezelt, illetõleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, idotartamáról, az adatfeldolgozó nevérõl, címérol (székhelyérõl) és az adatkezeléssel összefüggõ tevékenységérõl, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az adatkezelõ a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idõ alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthetõ formában adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérõ a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelõhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben a szolgáltató költségtérítést állapít meg.
Az adatkezelõ a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az adatkezelés célja megszûnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.
Az adatkezelõ a helyesbítésrõl és a törlésrol az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítést mellõzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

a) a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelõ vagy az adatátvevõ jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
c) a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetõvé teszi.

Az adatkezelõ - az adatkezelés egyidejû felfüggesztésével - a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idõn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményérõl a kérelmezõt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelõ az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetõleg az annak alapján tett intézkedésekrõl értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
Amennyiben az érintett az adatkezelõnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen - annak közlésétõl számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat.
Az adatkezelõ az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevõ részére, ha az adatkezelõ egyetértett a tiltakozással, illetõleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.
Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelõ ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.
Az adatkezelõ az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Az adatkezelõ mentesül a felelõsség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül esõ elháríthatatlan ok idézte elõ.
Nem téríti meg a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.
Jogorvoslati lehetoséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni.

Az Adatkezelési szabályzat változásáról minden esetben emailt küldünk a felhasználóinknak. Amennyiben nem kapta meg a levelünket, kérem nézze meg a levelezõrendszere spam mappáját is, vagy az info@borika.hu email címen érdeklõdjön.

© 2007-2022 borika.hu  I  E-mail: info@borika.hu  I  média  I  felhasználási feltételek  I  adatkezelés